Home

Home Co to za symbol ???

Symbole

PDFDrukujEmail

Symbole na desce rozdzielczej.

Kontrolki w aucie bez tajemnic

Jedziecie swoim, b?d? ... nie swoim autem. Nie wa?ne, czy przemierzacie tras? z domu do centrum handlowego, do przedszkola, czy na wakacje z przyjaci?k?. Na pewno nieraz zdarzy?o si? Wam, ?e ni st?d ni zow?d na desce rozdzielczej auta pojawi? si? ?wiec?cy symbol kontrolki... b?d? kilku. Z pewno?ci? zastanawia?y?cie si? co dalej. Kontynuowa? podr?? Zadzwoni? do kogo? (w domy?le m??czyzny???) i zapyta? co to oznacza? Pojecha? do najbli?szego mechanika? A co je?li oka?e si?, ?e to pierdo?a i ci specjali?ciwy?miej? nasze obawy?
?eby?cie ju? nigdy nie mia?y takich dylematw, poni?ej wraz z symbolami poszczeglnych kontrolek wyja?niamy co oznaczaj?, co mo?e si? wydarzy? i co robi?, gdy Wasz spokj zak?ci ktrakolwiek z nich.
Najpierw jednak, tytu?em wst?pu:
Na desce rozdzielczej auta mamy 3 g?wne kolory kontrolek: czerwony, pomara?czowy i zielony. Najwa?niejsze i co za tym idzie, sygnalizuj?ce najgorsz? dla auta awari?, wy?wietlane s? w kolorze czerwonym. Dalej pomara?czowe- te oprcz awarii mog? oznacza? tak?e uaktywnienie niektrych z systemw, w ktre jest wyposa?one auto. Kontrolki w kolorze zielonym nie sygnalizuj? awarii, a okre?laj? poszczeglne funkcje, w ktre auto zosta?o wyposa?one.
Kontrolka plus komunikat
Zw?aszcza w nowszych autach wraz z za?wieceniem kontrolki pojawia si? tak?e stosowny komunikat na wy?wietlaczu komputera pok?adowego. Te z Was, ktre maj? szcz??cie podr?owa? autami z polskim menu komputera (np. w nowych modelach Renault (Clio, Laguna) otrzymaj? informacj? w j?zyku polskim. To znacznie u?atwia spraw?. Otrzymacie jednak tylko informacj? o rodzaju usterki, a nie o tym co nale?y w zaistnia?ej sytuacji zrobi?.
Mimo tego, za?wiecenie kontrolki lub komunikat komputera pok?adowego o usterce zawsze powinni?my traktowa? powa?nie, mimo ?e w wielu autach komunikaty takie pojawiaj? si? mimo poprawnej pracy uk?adw. Usterki maj? r?n? wag?, wi?c konsekwencje zbagatelizowania sygna?u b?d? rwnie? r?ne.
Niewystarczaj?ce ci?nieniem oleju silnikowego/ olej zu?yty
Je?eli lampka sygnalizacyjna .... za?wieci si? podczas jazdy powinny?cie natychmiast wy??czy? silnik i zwrci? si? do serwisu. Brak oleju mo?e spowodowa? zatarcie silnika, co w rezultacie spowoduje ogromne koszty zwi?zane z przywrceniem autu ?ycia.
Kontrolka ta, gdy sygnalizuje olej zu?yty na og? miga przy ka?dym uruchomieniu silnika i nast?pnie co ok. dwie godziny a? olej zostanie wymieniony.
Niewystarczaj?ce do?adowanie akumulatora
Po pierwszym obrceniu kluczyka w stacyjce lampka ta za?wieci si?, ale powinna zgasn?? zaraz po uruchomieniu silnika (gdy silnik pracuje na biegu ja?owym, czyli tzw. luzie dopuszczalne jest lekkie op?nienie zga?ni?cia lampki).
Je?eli jednak ?wieci si? na sta?e mo?e to oznacza? za s?aby akumulator. Mo?emy wi?c akumulator do?adowa?, wymieni? lub uda? si? do najbli?szej stacji serwisowej.
Przy pal?cej si? kontrolce jazda nie jest zalecana.
Minimalny poziom oleju silnikowego
Po w?o?eniu kluczyka do stacyjki i przekr?ceniu raz, lampka ta powinna si? zapali?, ale chwil? p?niej zgasn??. Je?li tak si? nie stanie, oznacza to, ?e poziom oleju jest minimalny. W takiej sytuacji musicie dola? olej (wa?ne by by? taki sam) i pojecha? dalej. Je?li tego nie zrobicie, nie wolno Wam jecha? dalej. Brak oleju mo?e spowodowa? zatarcie silnika i ogromne koszty naprawy.
Zobacz w jaki sposb dolewa? olej: tutaj:
Kontrolka odpowiedzialna za hamulec r?czny lub poziom p?ynu hamulcowego
B?dzie si? ?wieci? w sytuacji, gdy zaci?gni?ty b?dzie hamulec r?czny. Je?li po jego zwolnieniu nadal b?dzie si? ?wieci? lub zapali si? podczas jazdy, oznacza to, ?e poziom p?ynu hamulcowego jest zbyt ma?y. W takiej sytuacji najlepiej gdyby?cie poprosi?y kogo? dolanie p?ynu hamulcowego, lub uda?y si? do najbli?szej stacji serwisowej. Specjali?ci nie zalecaj? dalszej jazdy przy pal?cej si? kontrolce.
Awaria poduszki powietrznej
Po w?o?eniu i przekr?ceniu kluczyka w stacyjce (ale nie odpaleniu auta) ta kontrolka powinna si? za?wieci?, ale kilka sekund p?niej powinna zgasn??. ?wiecenie si? tej kontrolki na sta?e oznacza uszkodzenie instalacji poduszki powietrznej.
W tej sytuacji mo?ecie jecha? dalej, ale w sytuacji zderzenia poduszka najprawdopodobniej si? nie uaktywni.
Awaria systemu EBD
Rwnoczesne zapalenie si? tych kontrolek przy uruchomionym silniku wskazuje na uszkodzenie systemu EBD, lub, ?e system jest niedost?pny. W tym przypadku podczas gwa?townego hamowania mo?e wyst?pi? zablokowanie k? tylnych, co w konsekwencji mo?e doprowadzi? do po?lizgu. Po za?wieceniu si? tych kontrolek mo?ecie kontynuowa? jazd?, ale powinny?cie zachowa? szczeglna ostro?no??. Powinny?cie te? jak najszybciej zg?osi? si? do odpowiedniego specjalisty.
Awaria systemu ESP
Za?wiecenie si? tej kontroli oznacza awari? tego systemu, lub po prostu to, ?e dzia?a.
I tak, kiedy podczas jazdy auto wpada w po?lizg, wwczas ta pomara?czowa kontrolka mruga pulsacyjnie. Oznacza to, ?e system stabilizacji toru jazdy podj?? dzia?anie by pomc Wam zapanowa? nad samochodem. Oznacza to jednocze?nie, ?e przesadzi?y?cie z pr?dko?ci? z ktr? podr?ujecie, lub z ilo?ci? gazu przy ruszaniu.
Kiedy natomiast nast?puje awaria systemu utrzymuj?cego Wasz pojazd w kierunku jazdy, kontrolka b?dzie ?wieci?a si? ca?y czas. Mo?e zapali? si? na sta?e tak?e wtedy, kiedy celowo wy??czycie system ESP. Niektre auta s? wyposa?one w tak? funkcj?. Mog?y?cie nieraz s?ysze? chwal?cych si? m??czyzn, ?e wy??czaj? ten system, bo jak twierdz?, na og? zgrywaj?c kozakw - nie jest im potrzebny. Autopolki nie radz? jego wy??czania. Naprawd? przydaje si? w awaryjnych sytuacjach. Zw?aszcza na ?liskiej i oblodzonej nawierzchni.
Awaria systemu wtrysku
Zapala si? wtedy, gdy nast?puje awaria silnika. Je?li po uruchomieniu silnika kontrolka nadal si? ?wieci powinny?cie jak najszybciej uda? si? do stacji serwisowej. Z kontrolka pal?c? si? nadal mo?na jecha?, ale jak najszybciej powinny?cie pojecha? do specjalisty. Jednak cz?sta przyczyn? za?wiecenia si? tej kontrolki jest zatankowania paliwa niskiej jako?ci dlatego niekiedy wystarczy dola? do baku paliwa o podwy?szonej liczbie oktanowej, np. Verva na stacji Orlen i je?li to by?o przyczyna za?wiecenia si? kontrolki, po ponownym uruchomieniu silnika powinna zgasn??.
Kontrolka ?wiec ?arowych
Zapala si? w momencie awarii ?wiec ?arowych silnika dotyczy wy??cznie samochodw z silnikiem diesla. Je?li po uruchomieniu silnika kontrolka nadal si? ?wieci jak najszybciej udajcie si? do stacji serwisowej. Z zapalon? mo?ecie dalej jecha?, ale szybka pomoc specjalisty b?dzie niezb?dna.
Uruchamiaj?c silnik diesla po pierwszym przekr?ceniu kluczyka w stacyjce ta kontrolka powinna si? zapali?. Aby w?a?ciwie uruchomi? silnik diesla powinny?cie poczeka? a? ta kontrolka zga?nie. Co oznacza, ?e ?wiece ?arowe si? nagrza?y. Nast?pnie przekr?ci? kluczyk z powrotem do pozycji wyj?ciowej i dopiero odpali? auto. To wa?ne, zw?aszcza zim?. Je?li tego nie zrobicie, zaszkodzicie silnikowi, ktry mo?e Wam odpowiedzie? pocz?tkowo nierwna prac? i zb?dnym dla Waszego cia?a trz?sieniem.
Awaria systemu ABS
Po przekr?ceniu kluczyka w stacyjce do pierwszego poziomu (o jeden z?bek) lampka za?wieci si?, ale powinna zgasn?? po kilku sekundach. B?dzie si? ?wieci? na sta?e je?li system b?dzie niesprawny. W tym przypadku system hamulcowy dalej b?dzie dzia?a?, ale prawdopodobnie bez funkcji ABS-u. W takiej sytuacji powinny?cie zachowa? szczegln? ostro?no?? i zwrci? si? do serwisu z pro?b? o pomoc.
Wy??czona poduszka powietrzna po stronie pasa?era
Po w?o?eniu i przekr?ceniu kluczyka do pierwszego poziomu kontrolka zapali si? na chwile i zga?nie. Je?li poduszka pasa?era b?dzie od??czona, kontrolka ta b?dzie ?wieci? si? ca?y czas. Je?li wi?c przewo??c ma?e dziecko w specjalnej gondoli na przednim siedzeniu, ty?em do kierunku jazdy, wy??czycie poduszk? (musicie to zrobi? ze wzgl?du na jego bezpiecze?stwo, a tak?e przepisy) ta kontrolka b?dzie ?wieci?a si? ca?y czas. Dopki jej ponownie nie w??czycie. W niektrych autach do sygnalizacji tej sytuacji b?dzie u?yta kontrolka mwi?ca o awarii poduszki. Np. w Renault Clio.
Sprawdzenie ci?nienia w oponach
Mo?e sygnalizowa? niewystarczaj?ce ci?nienie w oponach lub ci?nienie w oponach niedostosowane do pr?dko?ci.
Za?wieci si? gdy zostanie rozpoznane uchodzenie powietrza z opony. Je?eli dotyczy? to b?dzie kilku opon, na wy?wietlaczu pojawi? si? informacje opisuj?ce ka?d? z nich. W takiej sytuacji powinny?cie przywrci? prawid?owe warto?ci ci?nienia w oponach. Nie powinny?cie kontynuowa? jazdy przy niskim ci?nieniu w jednej lub kilku oponach, poniewa? prowadzenie mo?e by? niebezpieczne.
Powinny?cie wtedy zmieni? ko?o na zapasowe, dojazdowe lub naprawi? za pomoc? specjalnego zestawu. Wi?cej o sposobie na kapcia: tutaj
Zu?ycie klockw hamulcowych
Za?wieci si?, je?eli klocki hamulcw przednich s? zu?yte. W tym przypadku nale?y je jak najszybciej wymieni?.
Awaria czujnikw parkowania
Kontrolka za?wieci si?, je?li zostanie wykryta usterka czujnikw parkowania. Mo?ecie na pewno jecha? dalej, tylko podczas parkowania zachowajcie szczeglna ostro?no??. Najprawdopodobniej nic Was nie ostrze?e o zbli?aniu si? do przeszkody.
Sygnalizacja oglna
Mo?e oznacza?, ?e zosta?o rozpoznane uszkodzenie czujnika ci?nienia oleju silnikowego jak najszybciej zwr?cie si? do serwisu.
Ta kontrolka mo?e tez oznacza? awari? ?wiate? zewn?trznych,awari? czujnika deszczu, czujnikw parkowania, ale tak?e awari? systemu monitoringu ci?nienia w oponach.
Awaria ?wiate? zewn?trznych
Zapali si?, gdy zostanie rozpoznane uszkodzenie jednych z nast?puj?cych ?wiate?:
pozycyjnych
stop
tylnych przeciwmgielnych,
kierunkowskazw
tablicy rejestracyjnej.
Przyczyn? mo?e by? przepalenie si? jednej z ?arwek, odpowiedniego bezpiecznika lub przerwa w uk?adzie elektrycznym.
Tylne ?wiat?a przeciwmgielne
Za?wieci si?, gdy w??czymy tylne ?wiat?a przeciwmgielne. Ta kontrolka b?dzie pomara?czowa, w przeciwie?stwie do sygnalizacji w??czenia przednich ?wiate? przeciwmgielnych.
Przednie ?wiat?a przeciwmgielne
Kontrolka zapali si? po w??czeniu przednich ?wiate? przeciwmgielnych.
Regulator sta?ej pr?dko?ci (cruise control) - tempomat
Zapali si? po uruchomieniu tej funkcji. B?dzie ?wieci? si? ca?y czas podczas jej u?ywania. Ta funkcja pozwoli Wam zada? autu wybrana pr?dko?? z jaka ma si? porusza?. Np. zbli?aj?c si? do terenu zabudowanego, mo?ecie ustawi? pr?dko?? na 50km/h i wi?cej nie pojedziecie. Je?li nie dodacie gazu. Mniej te? nie, chyba, ?e b?dziecie hamowa?.
?wiat?a mijania
Od wprowadzenia przepisu o je?dzi na ?wiat?ach przez ca?y czas, t? kontrolk? na deskach swoich aut powinny?cie w??czon? widzie? codziennie :)
?wiat?a drogowe, czyli d?ugie
Za?wieci si?, gdy je w??czycie. Pami?tajcie by wy??czy?, gdy kto? b?dzie jecha? z przeciwka.
Kontrolki w zale?no?ci od marki auta mog? si? r?ni?. Powy?szy opis zosta? przygotowany w oparciu o te, ktre wystapuj? w autach marki Fiat. Gdyby?cie mia?y problem z rozszyfrowaniem jakiej? w swoim aucie, a tu jej nie znalaz?y?cie piszcie na e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj?cymi. W przegl?darce musi by? w??czona obs?uga JavaScript, ?eby go zobaczy?.


Niewystarczaj?ce ci?nieniem oleju silnikowego/ olej zu?yty Je?eli lampka sygnalizacyjna .... za?wieci si? podczas jazdy powinny?cie natychmiast wy??czy? silnik i zwrci? si? do serwisu. Brak oleju mo?e spowodowa? zatarcie silnika, co w rezultacie spowoduje ogromne koszty zwi?zane z przywrceniem autu ?ycia. Kontrolka ta, gdy sygnalizuje olej zu?yty na og? miga przy ka?dym uruchomieniu silnika i nast?pnie co ok. dwie godziny a? olej zostanie wymieniony.Niewystarczaj?ce do?adowanie akumulatoraPo pierwszym obrceniu kluczyka w stacyjce lampka ta za?wieci si?, ale powinna zgasn?? zaraz po uruchomieniu silnika (gdy silnik pracuje na biegu ja?owym, czyli tzw. luzie dopuszczalne jest lekkie op?nienie zga?ni?cia lampki).Je?eli jednak ?wieci si? na sta?e mo?e to oznacza? za s?aby akumulator. Mo?emy wi?c akumulator do?adowa?, wymieni? lub uda? si? do najbli?szej stacji serwisowej.Przy pal?cej si? kontrolce jazda nie jest zalecana.


Minimalny poziom oleju silnikowegoPo w?o?eniu kluczyka do stacyjki i przekr?ceniu raz, lampka ta powinna si? zapali?, ale chwil? p?niej zgasn??. Je?li tak si? nie stanie, oznacza to, ?e poziom oleju jest minimalny. W takiej sytuacji musicie dola? olej (wa?ne by by? taki sam) i pojecha? dalej. Je?li tego nie zrobicie, nie wolno Wam jecha? dalej. Brak oleju mo?e spowodowa? zatarcie silnika i ogromne koszty naprawy. Zobacz w jaki sposb dolewa? olej: tutaj:
Kontrolka odpowiedzialna za hamulec r?czny lub poziom p?ynu hamulcowegoB?dzie si? ?wieci? w sytuacji, gdy zaci?gni?ty b?dzie hamulec r?czny. Je?li po jego zwolnieniu nadal b?dzie si? ?wieci? lub zapali si? podczas jazdy, oznacza to, ?e poziom p?ynu hamulcowego jest zbyt ma?y. W takiej sytuacji najlepiej gdyby?cie poprosi?y kogo? dolanie p?ynu hamulcowego, lub uda?y si? do najbli?szej stacji serwisowej. Specjali?ci nie zalecaj? dalszej jazdy przy pal?cej si? kontrolce.

Awaria poduszki powietrznejPo w?o?eniu i przekr?ceniu kluczyka w stacyjce (ale nie odpaleniu auta) ta kontrolka powinna si? za?wieci?, ale kilka sekund p?niej powinna zgasn??. ?wiecenie si? tej kontrolki na sta?e oznacza uszkodzenie instalacji poduszki powietrznej.W tej sytuacji mo?ecie jecha? dalej, ale w sytuacji zderzenia poduszka najprawdopodobniej si? nie uaktywni.

Awaria systemu EBD Rwnoczesne zapalenie si? tych kontrolek przy uruchomionym silniku wskazuje na uszkodzenie systemu EBD, lub, ?e system jest niedost?pny. W tym przypadku podczas gwa?townego hamowania mo?e wyst?pi? zablokowanie k? tylnych, co w konsekwencji mo?e doprowadzi? do po?lizgu. Po za?wieceniu si? tych kontrolek mo?ecie kontynuowa? jazd?, ale powinny?cie zachowa? szczeglna ostro?no??. Powinny?cie te? jak najszybciej zg?osi? si? do odpowiedniego specjalisty.
Awaria systemu ESPZa?wiecenie si? tej kontroli oznacza awari? tego systemu, lub po prostu to, ?e dzia?a.I tak, kiedy podczas jazdy auto wpada w po?lizg, wwczas ta pomara?czowa kontrolka mruga pulsacyjnie. Oznacza to, ?e system stabilizacji toru jazdy podj?? dzia?anie by pomc Wam zapanowa? nad samochodem. Oznacza to jednocze?nie, ?e przesadzi?y?cie z pr?dko?ci? z ktr? podr?ujecie, lub z ilo?ci? gazu przy ruszaniu.Kiedy natomiast nast?puje awaria systemu utrzymuj?cego Wasz pojazd w kierunku jazdy, kontrolka b?dzie ?wieci?a si? ca?y czas. Mo?e zapali? si? na sta?e tak?e wtedy, kiedy celowo wy??czycie system ESP. Niektre auta s? wyposa?one w tak? funkcj?. Mog?y?cie nieraz s?ysze? chwal?cych si? m??czyzn, ?e wy??czaj? ten system, bo jak twierdz?, na og? zgrywaj?c kozakw - nie jest im potrzebny. Autopolki nie radz? jego wy??czania. Naprawd? przydaje si? w awaryjnych sytuacjach. Zw?aszcza na ?liskiej i oblodzonej nawierzchni.


Awaria systemu wtrysku Zapala si? wtedy, gdy nast?puje awaria silnika. Je?li po uruchomieniu silnika kontrolka nadal si? ?wieci powinny?cie jak najszybciej uda? si? do stacji serwisowej. Z kontrolka pal?c? si? nadal mo?na jecha?, ale jak najszybciej powinny?cie pojecha? do specjalisty. Jednak cz?sta przyczyn? za?wiecenia si? tej kontrolki jest zatankowania paliwa niskiej jako?ci dlatego niekiedy wystarczy dola? do baku paliwa o podwy?szonej liczbie oktanowej, np. Verva na stacji Orlen i je?li to by?o przyczyna za?wiecenia si? kontrolki, po ponownym uruchomieniu silnika powinna zgasn??.Kontrolka ?wiec ?arowychZapala si? w momencie awarii ?wiec ?arowych silnika dotyczy wy??cznie samochodw z silnikiem diesla. Je?li po uruchomieniu silnika kontrolka nadal si? ?wieci jak najszybciej udajcie si? do stacji serwisowej. Z zapalon? mo?ecie dalej jecha?, ale szybka pomoc specjalisty b?dzie niezb?dna.Uruchamiaj?c silnik diesla po pierwszym przekr?ceniu kluczyka w stacyjce ta kontrolka powinna si? zapali?. Aby w?a?ciwie uruchomi? silnik diesla powinny?cie poczeka? a? ta kontrolka zga?nie. Co oznacza, ?e ?wiece ?arowe si? nagrza?y. Nast?pnie przekr?ci? kluczyk z powrotem do pozycji wyj?ciowej i dopiero odpali? auto. To wa?ne, zw?aszcza zim?. Je?li tego nie zrobicie, zaszkodzicie silnikowi, ktry mo?e Wam odpowiedzie? pocz?tkowo nierwna prac? i zb?dnym dla Waszego cia?a trz?sieniem.
Awaria systemu ABSPo przekr?ceniu kluczyka w stacyjce do pierwszego poziomu (o jeden z?bek) lampka za?wieci si?, ale powinna zgasn?? po kilku sekundach. B?dzie si? ?wieci? na sta?e je?li system b?dzie niesprawny. W tym przypadku system hamulcowy dalej b?dzie dzia?a?, ale prawdopodobnie bez funkcji ABS-u. W takiej sytuacji powinny?cie zachowa? szczegln? ostro?no?? i zwrci? si? do serwisu z pro?b? o pomoc.
Wy??czona poduszka powietrzna po stronie pasa?eraPo w?o?eniu i przekr?ceniu kluczyka do pierwszego poziomu kontrolka zapali si? na chwile i zga?nie. Je?li poduszka pasa?era b?dzie od??czona, kontrolka ta b?dzie ?wieci? si? ca?y czas. Je?li wi?c przewo??c ma?e dziecko w specjalnej gondoli na przednim siedzeniu, ty?em do kierunku jazdy, wy??czycie poduszk? (musicie to zrobi? ze wzgl?du na jego bezpiecze?stwo, a tak?e przepisy) ta kontrolka b?dzie ?wieci?a si? ca?y czas. Dopki jej ponownie nie w??czycie. W niektrych autach do sygnalizacji tej sytuacji b?dzie u?yta kontrolka mwi?ca o awarii poduszki. Np. w Renault Clio.Sprawdzenie ci?nienia w oponach Mo?e sygnalizowa? niewystarczaj?ce ci?nienie w oponach lub ci?nienie w oponach niedostosowane do pr?dko?ci.Za?wieci si? gdy zostanie rozpoznane uchodzenie powietrza z opony. Je?eli dotyczy? to b?dzie kilku opon, na wy?wietlaczu pojawi? si? informacje opisuj?ce ka?d? z nich. W takiej sytuacji powinny?cie przywrci? prawid?owe warto?ci ci?nienia w oponach. Nie powinny?cie kontynuowa? jazdy przy niskim ci?nieniu w jednej lub kilku oponach, poniewa? prowadzenie mo?e by? niebezpieczne.Powinny?cie wtedy zmieni? ko?o na zapasowe, dojazdowe lub naprawi? za pomoc? specjalnego zestawu. Wi?cej o sposobie na kapcia: tutaj
Zu?ycie klockw hamulcowychZa?wieci si?, je?eli klocki hamulcw przednich s? zu?yte. W tym przypadku nale?y je jak najszybciej wymieni?.Awaria czujnikw parkowaniaKontrolka za?wieci si?, je?li zostanie wykryta usterka czujnikw parkowania. Mo?ecie na pewno jecha? dalej, tylko podczas parkowania zachowajcie szczeglna ostro?no??. Najprawdopodobniej nic Was nie ostrze?e o zbli?aniu si? do przeszkody.

Sygnalizacja oglna Mo?e oznacza?, ?e zosta?o rozpoznane uszkodzenie czujnika ci?nienia oleju silnikowego jak najszybciej zwr?cie si? do serwisu.
Ta kontrolka mo?e tez oznacza? awari? ?wiate? zewn?trznych,awari? czujnika deszczu, czujnikw parkowania, ale tak?e awari? systemu monitoringu ci?nienia w oponach.
Awaria ?wiate? zewn?trznych Zapali si?, gdy zostanie rozpoznane uszkodzenie jednych z nast?puj?cych ?wiate?:pozycyjnychstoptylnych przeciwmgielnych,kierunkowskazwtablicy rejestracyjnej.Przyczyn? mo?e by? przepalenie si? jednej z ?arwek, odpowiedniego bezpiecznika lub przerwa w uk?adzie elektrycznym.Tylne ?wiat?a przeciwmgielne Za?wieci si?, gdy w??czymy tylne ?wiat?a przeciwmgielne. Ta kontrolka b?dzie pomara?czowa, w przeciwie?stwie do sygnalizacji w??czenia przednich ?wiate? przeciwmgielnych.

Przednie ?wiat?a przeciwmgielne Kontrolka zapali si? po w??czeniu przednich ?wiate? przeciwmgielnych.Regulator sta?ej pr?dko?ci (cruise control) - tempomatZapali si? po uruchomieniu tej funkcji. B?dzie ?wieci? si? ca?y czas podczas jej u?ywania. Ta funkcja pozwoli Wam zada? autu wybrana pr?dko?? z jaka ma si? porusza?. Np. zbli?aj?c si? do terenu zabudowanego, mo?ecie ustawi? pr?dko?? na 50km/h i wi?cej nie pojedziecie. Je?li nie dodacie gazu. Mniej te? nie, chyba, ?e b?dziecie hamowa?.

?wiat?a mijania Od wprowadzenia przepisu o je?dzi na ?wiat?ach przez ca?y czas, t? kontrolk? na deskach swoich aut powinny?cie w??czon? widzie? codziennie :)


?wiat?a drogowe, czyli d?ugie Za?wieci si?, gdy je w??czycie. Pami?tajcie by wy??czy?, gdy kto? b?dzie jecha? z przeciwka.

Kontrolki w zale?no?ci od marki auta mog? si? r?ni?. Powy?szy opis zosta? przygotowany w oparciu o te, ktre wystapuj? w autach marki Fiat

Poprawiony: środa, 09 marca 2011 20:06